/music/.mp3 http://www.wdk.ac.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 สมุดเยี่ยม

 ChatRoom

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 รวมรูปภาพ

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรในโรงเรียน

โครงงาน/กิจกรรม

แบ่งปันการเรียนรู้

ผลงานในรอบปี

หน่วยงานราชการ ศธ.

สถิติ

เปิดเว็บ02/02/2011
อัพเดท22/05/2017
ผู้เข้าชม826,787
เปิดเพจ1,339,179

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน


สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3

82.6

ทอง

7

1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ยอดใจ
 

1. นางนัญญณา   สุภาพจน์
 

2

ภาษาไทย

เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

69.4

ทองแดง

40

1. เด็กหญิงพัณณิตา    แจ่มศรี
 

1. นางโสพิศ   แสงมีศรี
 

3

ภาษาไทย

เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

87.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงสหัสยา   สายเสียงสด
 

1. นางสาวอมร  พวงเจริญ
 

4

ภาษาไทย

การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

89.3

ทอง

16

1. เด็กหญิงสิรินธรา   สีรุ้ง
 

1. นางกันยารัตน์   พรายมี
 

5

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

75

เงิน

5

1. เด็กชายชยพล   หล้าแหล่ง
 

1. นางวงเดือน    ชูชื่น
 

6

คณิตศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

76.4

เงิน

15

1. เด็กหญิงชญานิษฐ   อุ่นเป็นนิจ
2. เด็กหญิงธนมน   อุดมผลไพบูลย์
3. เด็กหญิงอมราวดี   บุญโพธิ์
 

1. นางวิภา   ม่วงแสง
2. นางสมปอง    ม้ายอุเทศ
 

7

คณิตศาสตร์

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

64

ทองแดง

6

1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หัถพาทา
2. เด็กชายพิทย์พงษ์    คงคาสุริยฉาย
 

1. นางยุวพันธ์   กลิ่นอุบล
2. นางสมปอง   ม้ายอุเทศ
 

8

คณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

72.01

เงิน

ชนะเลิศ

1. เด็กชายณัฐภาส    ประสพกิจถาวร
 

1. นางปณิชา   ณัฎฐาไท
 

9

คณิตศาสตร์

คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายสราวุฒิ   นุชนารถ
 

1. นางสาวอาภรณ์   ภิญโญภาวศุทธิ
 

10

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

67.5

ทองแดง

19

1. เด็กชายชยุตม์    สีเทา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุญถาวร
3. เด็กชายธรากร   พัฒนจันทร์
 

1. นางจันทร์จิรา   หวังสุวรรณ
2. นางศิวพร   ตาใจ
 

11

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงปานชีวา   กรแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์   พวงกระสันต์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   มีแย้ม
 

1. นายสิทธิชัย   เย็นสวัสดิ์
2. นางอุดมลักษณ์   ชูปานกลีบ
 

12

วิทยาศาสตร์

Science Show ป.4-ป.6

77

เงิน

34

1. เด็กชายชินโชติ   จารุศุภกร
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   พงษ์วิวัฒนชัย
3. เด็กหญิงสุจิรา   ระหว่างบ้าน
 

1. นางพร้อมพร   เอี่ยมจินดา
2. นางสาววชิราภรณ์   ขาวอ่อน
 

13

วิทยาศาสตร์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

74.4

เงิน

23

1. เด็กชายนนนนท์   สุวรรณโคตร
2. เด็กชายพัทธเสมา   จับศิลป์
 

1. นายณรงค์ศักดิ์    พงษ์รอด
2. นางนาฏฤทัย    น้อยชูชื่น
 

14

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ละครคุณธรรม ป.1-ป.6

88.2

ทอง

4

1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายกิตติพงษ์   สาดเสงี่ยม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   นุชชมภู
4. เด็กหญิงชนากานต์   นิลกัน
5. เด็กชายชนาธิป   เรืองนภาพงษ์
6. เด็กชายชุติพงศ์   คุ้มเครือ
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เดชดวง
8. เด็กหญิงนวพร   เพ็ชรเทพ
9. เด็กชายพงศกร   วาสนาประดิษฐ์
10. เด็กหญิงพัชชลีพร   ขจรศรี
11. เด็กหญิงพัชรมน   ดิษฐวงศ์
12. เด็กชายพีรกานต์   พราหมณ์แก้ว
13. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ร้อยแก้ว
14. เด็กชายภูษิต   คนไว
15. เด็กหญิงวรวลัญช์   สุมนารุจิรางค์
16. เด็กชายวิศรุต   เนียมกอง
17. เด็กหญิงสิฏฐิณี   สังข์สัมฤทธิ์
18. เด็กหญิงอภิสรา   ทวีศักดิ์สมบูรณ์
19. เด็กหญิงอิศราวรรณ   สุมนารุจิรางค์
20. เด็กหญิงเพชรลดา   เด่นดวง
 

1. นายประธาน  ทองคล้ำ
2. นายวันฉัตร   ประภาจิตต์
3. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
4. นางสุลักขณา   ยอดบุญนอก
5. นางอารยา   ภักดีโสภณ
 

15

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

84.2

ทอง

34

1. เด็กหญิงอนัญญา   บัวระหงษ์
 

1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 

16

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

89.4

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงเปมิกา   ชิดเชื้อ
 

1. นางเฉลียว  พลเธียร
 

17

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

83

ทอง

9

1. เด็กหญิงกมลชนก   ธงสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตรลดา   นุ้ยรอด
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   ตาลลักษณ์
4. เด็กหญิงณัชชา   กลิ่นมาลัย
5. เด็กหญิงณัฐิกานต์   คนไว
6. เด็กหญิงนภัสสร   วรรณขำ
7. เด็กหญิงนันท์ชาดา   พึ่งพินิจ
8. เด็กหญิงบุญสิตา   ศรีปลั่ง
9. เด็กหญิงพัณณิตา   ละออเอี่ยม
10. เด็กหญิงเบญมาศ   สังข์สินธุ
 

1. นางยุวพันธ์   กลิ่นอุบล
2. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
3. นางอารยา  ภักดีโสภณ
 

18

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6

83.6

ทอง

19

1. เด็กหญิงกวรรณมล   ยามานนท์
2. เด็กหญิงจิราพัชร   นาคอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐชยา   สว่างจิตต์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอมโอด
5. เด็กชายธนกร   ทองแถม
6. เด็กหญิงธัชนันท์   ทองเปล่งศรี
7. เด็กหญิงปพิชญา   สุขเอมโอฐ
8. เด็กหญิงปวริศา   ฉิมฉาย
9. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   อัศวเดชาธนรัตน์
10. เด็กหญิงภูริชญา   สนสด
11. เด็กหญิงวันทนีย์   ทิพย์พิพัฒน์
12. เด็กหญิงวาสิตา   เนียมเกิด
13. เด็กหญิงศรินทร์   พิมพ์รอด
14. เด็กหญิงศุภิสรา   บุญพ่วง
15. เด็กหญิงไอริน   สุขเกษม
 

1. นางจิณห์นิภา   ปานทอง
2. นางจิรนันท์  ดีหะริง
3. นางบุญตา   บัวงาม
4. นางยุพา   ชิงชัย
 

19

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

78

เงิน

27

1. เด็กหญิงพรรณวิสาข์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพาฝัน   นาคอนุเคราะห์
3. เด็กชายพิชาภพ  เลปนะสุวรรณ
 

1. นางดวงกมล  นาคเพชร
2. นายธานี   เอียงอุบล
 

20

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

77

เงิน

21

1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นีละพันธ์
2. เด็กหญิงดาราวดี  อยู่ยืด
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  กาฬดิษย์
 

1. นายธานี   เอียงอุบล
2. นางสาววรรณภา  บุญใหญ่
 

 

21

ศิลปะ

ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

93

ทอง

5

1. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อาจเอื้อน
 

1. นางสาวสาวิณี   อ่วมเจริญ
 

22

ศิลปะ

ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

-1

-

1. เด็กชายสืบภพ   ลาภผล
 

1. นางสาวณัฐธยาน์   พันธุ์พฤกษ์
 

23

ศิลปะ

ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

71

เงิน

32

1. เด็กชายนภัส   แก้วเจริญ
 

1. นางสาวณัฐธยาน์   พันธุ์พฤกษ์
 

24

ศิลปะ

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

82

ทอง

16

1. เด็กชายนรวิชญ์   รังสัย
 

1. นายจำรูญ   บัวเนียม
 

25

ศิลปะ

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

80

ทอง

34

1. เด็กหญิงจิตรลดา   รักกสิกร
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ขำทวี
3. เด็กหญิงพลอยวรา   คงเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงพิชญ์สิณี   สร้อยสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุตาภัทร   สานุ
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์   อยู่ยั่งยืน
 

1. นางสาวพิมพร   จันทพิศมิตร
2. นางสาววรรณภา   บุญใหญ่
3. นางอรวรรณ   รังสัย
 

26

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

88

ทอง

4

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มากศรี
2. เด็กหญิงจีวาริน  พินพันธุ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช   นิ่มนวล
4. เด็กหญิงฐานมาศ   วงษ์เพ็ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดือนคล้อย
6. เด็กหญิงวิลาสิณี   สมบุญกันตวัฒน์
 

1. นางชมัยพร  แสงกระจ่าง
2. นางณิปตา  บัวชื่น
3. นางธนัญสิณี   นิลงาม
 

27

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6

81

ทอง

41

1. เด็กชายจตุพร   สีนวล
2. เด็กหญิงชลาธร    เจริญศิริ
3. เด็กหญิงเกวลิน   ดังสท้าน
 

1. นางธนัญสิณี   นิลงาม
2. นางสาววาสนา   นินทอน
 

28

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

82.8

ทอง

32

1. เด็กหญิงกรพิณ   ดังสท้าน
2. เด็กหญิงพรฤดี   ช้างมุกดา
3. เด็กหญิงอินฑิรา   ไทยประดิษฐ์
 

1. นางสาวนิตตรา   โพธิพิพัฒน์
2. นางวันเพ็ญ  นามบุญลือ
 

29

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

87

ทอง

22

1. เด็กชายจิรภัทร   พุ่มไข่
2. เด็กหญิงพรธิรา   ปานณรงค์
3. เด็กหญิงวาสนา   ไปล่เจริญศรี
 

1. นางลำแพน   ผลห้า
2. นางวิรดา   ทองอร่าม
 

30

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

84

ทอง

6

1. เด็กชายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2. เด็กชายสรวิชญ์  กล่อมอำภา
 

1. นางสาวอัญชลี  สนพลาย
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 

31

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

60

ทองแดง

47

1. เด็กหญิงธนกานต์    กลิ่นพิกุล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ภาวสุทธิไพศิฐ
 

1. นางสาวอัญชลี   สนพลาย
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 

32

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

77

เงิน

25

1. เด็กหญิงกุลจิราณัฏฐ์   ธัญญาพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา   ทะเลทอง
 

1. นางสาวพัทธนิตย์   คุ้มครอง
2. นางแน่งน้อย  ประเสริฐ
 

33

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กชายนัทสิทธิ์   วิบูลศิลป์โสภณ
 

1. นางสาวกนกพร   บุญเรือง
 

34

ภาษาต่างประเทศ

Spelling Bee ป.4-ป.6

80

ทอง

5

1. เด็กชายนริศ   ล้ออิสระตระกูล
 

1. นางสาวอารี   เอียงอุบล
 

35

ภาษาต่างประเทศ

การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

82

ทอง

33

1. เด็กหญิงณ นภัส   บุตรเพชร
 

1. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 

36

ภาษาต่างประเทศ

Multi Skills Competition ป.4-ป.6

94.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. เด็กหญิงมนนิชา   ลาภผล
 

1. นางสาววิภาวี   โฉมที
 

37

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

63

ทองแดง

45

1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ช้างพลาย
2. เด็กหญิงกันตา   พวงมณี
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา   มหโชค
 

1. นางผาณิต   กาลนิล
2. นางสันธิฌา   ศิริวงษ์
 


view

ปฎิทิน

« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

นาฬิกา

Alternative content

คณะผู้บริหาร

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view